Is drinkbaar water een basis recht?

Dit artikel is er eentje die ik zeer zeker wil bloggen en waar ik het eens ben met Koen Laenens.
Verschenen in De Standaard 06/2013 Tessa Vermeiren

Kort geleden was er veel ophef rond een uitspraak van Peter Brabeck, CEO van Nestlé, die zei dat water geen mensenrecht is maar wel een product met een marktwaarde. Koen Laenens, directeur sociaal beleid en voorzitter van de Fondsen Vorming van Essenscia, federatie van de chemische nijverheid en life sciences, is het grondig oneens met Brabeck.

Je kunt nog een stap verder gaan, zegt Koen Laenens, en beweren dat zuivere lucht ook geen basisrecht is. Ik ben het uiteraard oneens met deze uitspraak. Om de eenvoudige reden dat er grondstoffen zijn op deze wereld die geen enkele partij zich kan toe-eigenen. Met de pure natuurlijke rijkdommen die we hebben moet je toch een beetje ordentelijk omgaan. Water is de pijler voor duurzame ontwikkeling. Je kunt toch moeilijk een zo vitaal onderdeel van de natuurlijke rijkdommen in de wereld claimen voor je business. Water moet voor ieder mens beschikbaar zijn op redelijke afstand en tegen een eerlijke prijs.

Niet alleen praten, ook doen.
Vanuit Vormingsfondsen steunt Essenscia, via Ondernemers voor Ondernemers, onder andere waterprojecten van PROTOS in Ecuador. Waar in stedelijke gebieden daar de toegang tot drinkbaar water varieert tussen 64 en 94 procent, schommelt dat in rurale streken tussen de 19,5 en 58 procent. Op een potentieel van 3,2 miljoen hectare landbouwgrond worden slechts 850.000 hectare bevloeid. PROTOS realiseert of herstelt de drinkwaterstructuren en geeft vorming aan plaatselijke verantwoordelijkheden om de duurzaamheid van de bevoorrading te waarborgen.

"Bij het afsluiten van de vorige sector -CAO voor de chemische nijverheid, hebben we een hoofdstuk toegevoegd over de vormingsfondsen van de sector." vertelt Laenens. De sociale partners willen de kaart van de duurzaamheid trekken. Duurzaamheid rond onze producten, onze mensen en de planeet waarop we leven. Het gaat om drie projecten: betere integratie van mensen met een handicap in de sector, toeleiden van jongeren naar de chemische nijverheid en internationale solidariteit bewerkstelligen.
...

Niet alleen doen, ook praten.
De communicatie met de werknemers van de chemische sector omternt de projecten in het Zuiden werd nog niet gerealiseerd. Maar die is wel nodig volgens Laenens. "Het is ook de eerste keer dat we zo'n project ondersteunen als sociale partners, zegt hij. Maar ik ben er van overtuigd dat communicatie belangrijk is. De chemie is veel te lang ten onrechte helemaal op zichzelf gericht geweest. Ze had onvoldoende de reflex om naar buiten te treden.
Dat komt doordat we niet veel consumentenproducten maken, wel de bouwstenen ervoor. Wanneer je mensen wil bewust maken het belang van de chemische nijverheid voor onze levensstandaard dan moet je wel naar buiten treden en tonen dat je je inzet voor duurzaamheid. Wanneer we hier straks met 2 miljard mensen meer rondlopen, zullen we wel grensoverschrijdend moeten denken en werken. Vandaar onze interesse en onze inzet voor problemen rond vorming en rond projecten in het Zuiden. Duurzaamheid wordt meestal belicht vanuit het economische, het groen en sociale perspectief, maar het is de combinatie van die drie die het evenwicht zal bewerkstelligen.

http://www.protos.be/our-programs-nl/ecuador

bis/ GROHE EN PROTOS STEUNEN PROJECT IN ECUADOR

Water is een belangrijke hefboom tot ontwikkeling. Daarom wil GROHE zich engageren tegenover de 900 miljoen mensen in de ontwikkelingslanden die momenteel geen of nauwelijks toegang hebben tot drinkbaar water. Hiervoor werkt GROHE samen met de ontwikkelingsorganisatie PROTOS. PROTOS slaagt erin om samen met de plaatselijke bevolking de leefomstandigheden ernstig te verbeteren door te werken aan een duurzame drinkwatervoorziening en infrastructuurwerken met betrekking tot hun basishygiëne. Het PROTOS-project ‘Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador’ is onder meer mogelijk gemaakt door financiering van GROHE. De leefomstandigheden van achtergestelde groepen in Ecuador verbeterden door een duurzaam en participatief beheer van de watervoorraden en waterdiensten. De bevoorradingsgraad voor drinkwater en basissanitair in drie kantons nam in de voorbije drie jaar met gemiddeld 10 % toe.

Meer dan 70 % van de drinkwatersystemen wordt opgevolgd door een kantonale begeleidingsstructuur met deelname van gemeenten en watercomités. Door de toegang tot zuiver water en basissanitair verminderden de watergebonden ziekten met ongeveer 70 %. Uiteindelijk beoogt het project een verhoogde toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 12.500 personen door de realisatie van drinkwatersystemen, installatie van sanitair in scholen en gezondheidscentra, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties.

Populaire posts